Bajkowy Żłobek w Działoszycach – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Bajkowy Żłobek w Działoszycach

 • 13-07-2021

Projekt pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka dziecięcego. Trwałość zostanie zachowana przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji Projektu

Główne działania w projekcie pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”:

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 o 10 miejsc w miejscowości Działoszyce, ul. Krasickiego 3, co umożliwi rodzicom dzieci do lat 3 utrzymanie zatrudnienia, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim oraz zwiększenie poziomu aktywności zawodowej w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia.

Projekt pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” realizowany jest przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00Działania: RPSW.08.01.00 „Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego”poddziałania 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3″, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.01.01-26-0018/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 850 290,19 zł (co stanowi 84,90 % wartości Projektu)
WKŁAD WŁASNY: 151 200,00 zł (co stanowi 15,10 % wartości Projektu).


 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Aplikacja door to door
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl