Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce

 • 13-07-2021

Projekt pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” realizowany przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00, Działania: „RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0070/20-00 z dnia 29.04.2021 r. z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

GŁÓWNYM CELEM Projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” jest poprawa funkcjonowania 80 mieszkańców (46 Kobiet, 34 Mężczyzn) z GMINY DZIAŁOSZYCE, w tym 50 DZIECI (21 Kobiet i 29 Mężczyzn) w środowisku szkolnym, rodzinnym i 30 rodziców dzieci (25 Kobiet, 5 Mężczyzn) z 35 rodzin osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym i ich otoczenia z terenu Gminy Działoszyce w woj. świętokrzyskim poprzez utworzenie dwóch Placówek Wsparcia Dziennego (PWD) w formie opiekuńczo-specjalistycznej tj. 2 Świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach współpracujących z rodzinami dzieci od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r.

GŁÓWNE DZIAŁANIA zaplanowane w Projekcie:

 • ­ pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi świadczone w Placówce Wsparcia Dziennego w formie OPIEKUŃCZEJ (pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego) i w formie SPECJALISTYCZNEJ (zajęcia logopedyczne dla dzieci);
 • ­ stworzenie zespołu ds. pracy z rodziną (realizacja poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego, psychologicznego dla rodziców).

GRUPĘ DOCELOWĄ w Projekcie stanowi 35 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren wiejsko-miejski Gminy Działoszyce : a) 30 osób, 25 Kobiet i 5 Mężczyzn (rodzice dzieci, otoczenie) w wieku 25-70 lat.

Grupę docelową wśród rodziców będą stanowiły osoby z każdym wykształceniem, m.in. bezrobotne, pracujące, kwalifikujące lub korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, 35 rodzin przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, b) 50 dzieci (21 dziewczynek i 29 chłopców) do 18 r.ż. uczących się, w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami (ON).

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone ZAJĘCIA ukierunkowane na rozwój KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

 • z informatyki,
 • z matematyki,
 • z angielskiego,
 • z świadomości i ekspresji kulturalnej (6 wyjazdów realizowane do kina, teatru, opery, muzeum, Centrum Nauki Kopernik). Zostaną pokryte koszty wynajmu autokaru, wyżywienia, bilety, ubezpieczenia, opieki na grupą 50 dzieci.
 • dodatkowo zajęcia muzyczne dla dzieci.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.511.277,84 zł.
WKŁAD WŁASNY: 126.975,00 zł.

Biuro Projektu:
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
tel. 41 352 60 05.

Koordynator Projektu: Agnieszka Iwan.

Dzieci otrzymają na własność tablety, zwrot kosztów dojazdu z PWD i do PWD, zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w PWD, opiekę oraz pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego, ubezpieczenie od NNW !!!!.

Miejsce form wsparcia / miejsce PWD:

 • Dziekanowice 68/A, 28-440 Działoszyce,
 • Dzierążnia 77, 28-440 Działoszyce.

Dzieci otrzymają na własność tablety, zwrot kosztów dojazdu z PWD i do PWD, zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w PWD, opiekę oraz pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego, ubezpieczenie od NNW.

Dokumenty

AKTUALNOŚCI

Informacja o wynikach – Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o wynikach – Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku PRAWNIKA w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 30 sierpnia 2021 r.

Dot. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dzierążni oraz w PWD w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 26 sierpnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie sprzątaczki do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 23 sierpnia 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznych do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dzierążni oraz w PWD w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 23 sierpnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku PRAWNIKA w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 17 sierpnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dzierążni oraz w PWD w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 08 lipca 2021 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę stołu do piłkarzyków (2 sztuki – stół piłkarski) oraz stołu do gry w cymbergaja (1 sztuka) do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dzierążni oraz w PWD w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 08 lipca 2021 r.

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 16 sierpnia 2021 r.

Informacja o wynikach – Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

 • 23 czerwca 2021 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę MATERIAŁÓW BIUROWYCH do Placówki Wsparcia Dziennego w Dziekanowicach w Gminie Działoszyce w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 14 czerwca 2021 r.

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Powrzechny Spis Rolny 2020
 • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl