A A+ A++ Kontrast

Projekty Unii Europejskiej realizowane przez Gminę Działoszyce

Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce

Projekt pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce" realizowany jest przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00, Działanie: RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się; poddziałanie RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.02.01-26-0020/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej
Bajkowe przedszkole w Działoszycach

Projekt pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” realizowany jest przez Przedszkole Samorządowe w Działoszycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00, Działania: RPSW.08.03.00 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.03.01-26-0021/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej
Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce

Projekt pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” realizowany jest przez Gminę Działoszyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00, Działania: RPSW.08.01.00 „Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego”, poddziałania 8.1.1 „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.08.01.01-26-0018/20-00) z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl